Qui cách lưỡi cưa vòng cho các loại máy cưa
Bảng qui cách các loại lưỡi cưa cho máy cưa vòng
Amada
AMADA DYNASAW 430  5300 x 41 x 1,30
AMADA PCSAW - 330  4115 x 41 x 0,90
AMADA PCSAW - 430 AX  6100 x 54 x 1,60
AMADA PCSAW - 430 X  6100 x 54 x 1,60
AMADA PCSAW - 530 AX 7000 x 67 x 1,60
AMADA PCSAW - 530 X  7000 x 67 x 1,60
AMADA PCSAW - 700  8300 x 67 x 1,60
AMADA PCSAW - 720  6670 x 67 x 1,60
AMADA CTB - 400  4715 x 41 x 1,30
AMADA CTB - 400 LUL 8000 x 54 x 1,60
AMADA CTB - 400 / 700W  5630 x 41 x 1,30
AMADA CTB 7040  5630 x 41 x 1,30
AMADA H - 250 H  3505 x 27 x 0,90
AMADA H - 250 SA 3505 x 27 x 0,90
AMADA H - 250 SA II 3505 x 27 x 0,90
AMADA H - 400  4570 x 34 x 1,10
AMADA H - 450 H  4670 x 41 x 1,30
AMADA H - 550 E II 4880 x 41 x 1,30
AMADA H - 600  7600 x 54 x 1,60
AMADA H - 650 H  5040 x 41 x 1,30
AMADA H - 650 HD 5040 x 41 x 1,30
AMADA H - 700  7600 x 54 x 1,60
AMADA H - 700 II 8000 x 54 x 1,60
AMADA H - 900 HD 8000 x 54 x 1,60
AMADA H - 1000  1100 x 80 x 1,60
AMADA H - 1000 II 11100 x 80 x 1,60
AMADA H - 1080   8800 x 67 x 1,60
AMADA H - 1080   9700 x 80 x 1,60
AMADA H - 1300  11880 x 67 x 1,60
AMADA H - 1300  12300 x 80 x 1,60
AMADA H - 1000 II 11100 x 67 x 1,60
AMADA H - 1300 II 12300 x 80 x 1,60
AMADA H - 1600  14425 x 80 x 1,60
AMADA H - 1600 II 15500 x 80 x 1,60
AMADA H - 2000  7600 x 120 x 1,60
AMADA H - 2116 II 16500 x 80 x 1,60
AMADA HA - 250   3505 x 27 x 0,90
AMADA HA - 250 W  3505 x 34 x 1,10
AMADA HA - 250 II  3505 x 34 x 1,10
AMADA HA - 253   3505 x 34 x 1,10
AMADA HA - 400   4570 x 34 x 1,10
AMADA HA - 400 W  4570 x 41 x 1,30
AMADA HA - 500   5300 x 41 x 1,30
AMADA HA - 700   7600 x 54 x 1,60
AMADA HBK - 605  5890 x 54 x 1,30
AMADA HDA - 250  3505 x 27 x 0,90
AMADA CRH - 300 S  3660 x 27 x 0,90
AMADA CHA - 300 S  3660 x 27 x 0,90
AMADA HFA - 250  3505 x 27 x 0,90
AMADA HFA - 250 W  3505 x 34 x 1,10
AMADA HFA - 300  4115 x 34 x 1,10
AMADA HFA - 330  4115 x 34 x 1,10
AMADA HFA - 400  4570 x 34 x 1,10
AMADA HFA - 400 W  4570 x 34 x 1,10
AMADA HFA - 400 S  4995 x 41 x 1,30
AMADA HFA - 400 CNC  4995 x 41 x 1,30
AMADA HFA - 400 LUL  4995 x 41 x 1,30
AMADA HFA - 500  5300 x 41 x 1,30
AMADA HFA - 500 S  5820 x 54 x 1,30
AMADA HFA - 500 CNC  5820 x 54 x 1,60
AMADA HFA - 530 CNC  6670 x 67 x 1,60
AMADA HFA - 700   7600 x 54 x 1,60
AMADA HFA 700 II   8000 x 54 x 1,60
AMADA HFA 700 C II  8300 x 67 x 1,60
AMADA HFA - 1000  11880 x 67 x 1,60
AMADA HFA - 1000 C II 11100 x 80 x 1,60
AMADA HFA 1000 CNC  9700 x 80 x 1,60
AMADA HK - 400   3885 x 34 x 1,10
AMADA HK - 400 RA  3885 x 34 x 1,10
AMADA HK - 700   5890 x 54 x 1,30
AMADA HK - 700 alternativ  5890 x 54 x 1,60
AMADA HK - 700 CNC  5890 x 54 x 1,30
AMADA HK - 700 CNC  5890 x 54 x 1,60
AMADA HK - 700 FR  6460 x 54 x 1,30
AMADA HK - 800   6650 x 41 x 1,30
AMADA HK - 1000  8800 x 67 x 1,60
AMADA HK - 1000 CNC  8800 x 67 x 1,60
AMADA HK - 1300 CNC  9400 x 67 x 1,60
AMADA HKA - 400  3885 x 34 x 1,10
AMADA HKA - 800  6650 x 41 x 1,30
AMADA HKB - 6050 CNC  5890 x 54 x 1,30
AMADA HKB - 6050 CNC  5890 x 54 x 1,60
AMADA HKP - 700  5890 x 54 x 1,30
AMADA HKP - 700 alternativ  5890 x 54 x 1,60
AMADA VM 420   3505 x 54 x 1,30
AMADA VM 1200   4670 x 41 x 1,30
AMADA VM 2500   4670 x 41 x 1,30
AMADA VM 3800   5830 x 67 x 1,60
AMADA VM 6500   6450 x 54 x 1,60
AMADA 1100 W   9700 x 80 x 1,60
Everising
Model máy cưa Everising Size lưỡi cưa
EVERISING ALH 6300 x 34 x 1,10
EVERISING E-530  6670 x 67 x 1,60
EVERISING H-260 HA 3820 x 27 x 0,90
EVERISING H-260 HB 3920 x 34 x 1,10
EVERISING H-260 HB NC 3920 x 34 x 1,10
EVERISING H-350 S 4930 x 34 x 1,10
EVERISING H-320 A  4900 x 34 x 1,10
EVERISING H-360 HA 4420 x 34 x 1,10
EVERISING H-360 HA NC 4420 x 34 x 1,10
EVERISING H-360 SA 4420 x 34 x 1,10
EVERISING H-460 HA 5450 x 41 x 1,30
EVERISING H-460 HA NC 5450 x 41 x 1,30
EVERISING H-460 HF (NC) 5450 x 41 x 1,30
EVERISING H-500 HF (NC) 5800 x 41 x 1,30
EVERISING H-550 HA 5800 x 41 x 1,30
EVERISING H-560 HA 6600 x 54 x 1,60
EVERISING H-560 HA NC 6600 x 54 x 1,60
EVERISING H-650 HA 7600 x 54 x 1,60
EVERISING H-700 HA 8000 x 54 x 1,60
EVERISING H-700 II 8000 x 54 x 1,60
EVERISING H-800 HA NC 8720 x 67 x 1,60
EVERISING H-1000 II 11000 x 80 x 1,60
EVERISING H-1010  8800 x 67 x 1,60
EVERISING H-1060  8300 x 54 x 1,60
EVERISING H-1070 HA NC 8800 x 67 x 1,60
EVERISING H-1080  8800 x 67 x 1,60
EVERISING H-1100 HA NC  11100 x 80 x 1,60
EVERISING H-1100 V / T  11100 x 80 x 1,60
EVERISING H-1300  12300 x 80 x 1,60
EVERISING H-1310  10000 x 67 x 1,60
EVERISING H-1613  13000 x 80 x 1,60
EVERISING H-1616  15500 x 80 x 1,60
EVERISING H-1645   7600 x 54 x 1,60
EVERISING H-1816  15900 x 80 x 1,60
EVERISING H-2110  16500 x 80 x 1,60
EVERISING H-2116  16500 x 80 x 1,60
EVERISING H-2120  18550 x 80 x 1,60
EVERISING H-2520  19350 x 80 x 1,60
EVERISING H-3010  16940 x 80 x 1,60
EVERISING H-4540   4826 x 34 x 1,10
EVERISING H-5550   4880 x 41 x 1,30
EVERISING H-5550 FII   4880 x 41 x 1,30
EVERISING H-7050   5450 x 41 x 1,30
EVERISING H-7056   6800 x 54 x 1,60
EVERISING H-7065   7400 x 54 x 1,60
EVERISING H-7065 HA (NC)  7400 x 54 x 1,60
EVERISING H-8056   6800 x 54 x 1,60
EVERISING H-8070   7600 x 54 x 1,60
EVERISING H-8276   8300 x 67 x 1,60
EVERISING HA-4033 NC   5060 x 34 x 1,10
EVERISING HA-5545 NC   6430 x 41 x 1,30
EVERISING HA 7056   7400 x 54 x 1,60
EVERISING HA-7056 NC   7400 x 54 x 1,60
EVERISING HFA-700 CII   8300 x 67 x 1,60
EVERISING HK-700   6460 x 54 x 1,30
EVERISING HW 350/700   7000 x 41 x 1,30
EVERISING HW 450/650 II  7200 x 41 x 1,30
EVERISING HW 500/900 II  8300 x 54 x 1,60
EVERISING HW 500/1000  8840 x 54 x 1,60
EVERISING HW 650/1300  9755 x 67 x 1,60
EVERISING HW 700/1100  9600 x 54 x 1,60
EVERISING HW 800/1600 12400 x 67 x 1,60
EVERISING NC H-460 HA   5450 x 41 x 1,30
EVERISING S-10 N   3505 x 27 x 0,90
EVERISING S-12 H   3820 x 27 x 0,90
EVERISING S-12 T.A  3820 x 27 x 0,90
EVERISING S-12 T.AA  3820 x 27 x 0,90
EVERISING S-250 HA  3505 x 27 x 0,90
EVERISING S-250 HB NC   3505 x 34 x 1,10
EVERISING S-250 SA  3505 x 27 x 0,90
EVERISING S-260 HA  3660 x 27 x 0,90
EVERISING S-300 HA  3820 x 27 x 0,90
EVERISING S-300 HA (B)   3820 x 27 x 0,90
EVERISING S-300 HC  4115 x 34 x 1,10
EVERISING S-300 HB  3820 x 34 x 1,10
EVERISING S-300 HB NC   3820 x 34 x 1,10
EVERISING S-300 SA  3820 x 34 x 1,10
EVERISING S-330 HA  3820 x 27 x 0,90
EVERISING S-330 HB  3820 x 34 x 1,10
EVERISING S-330 HC  4115 x 34 x 1,10
EVERISING S-400 HA  4570 x 34 x 1,10
EVERISING S-400 HB NC  4570 x 41 x 1,30
EVERISING S-400 SA  4570 x 34 x 1,10
EVERISING S-460 HA  4670 x 41 x 1,30
EVERISING S-460 HB  4670 x 41 x 1,30
EVERISING S-460 HB NC   4670 x 41 x 1,30
EVERISING S-460 SA  4670 x 41 x 1,30
EVERISING S-4633 M  4115 x 27 x 0,90
EVERISING S-4633 SA  4115 x 27 x 0,90
EVERISING S-6528 SA  4420 x 34 x 1,10
EVERISING V - 360   2780 x 13 x 0,90
EVERISING V - 400   3360 x 13 x 0,90
EVERISING V - 500   3930 x 20 x 0,90
EVERISING V - 600   4300 x 20 x 0,90
EVERISING V 0615   7500 x 41 x 1,30
EVERISING V (BS) 0615  7890 x 41 x 1,30
EVERISING V 0625   9900 x 41 x 1,30
EVERISING V-700 F  6190 x 41 x 1,30
EVERISING V-6015   8050 x 41 x 1,30
EVERISING V-0625   9850 x 41 x 1,30
EVERISING V-0417   9090 x 54 x 1,60
EVERISING V-0422   9950 x 54 x 1,60
EVERISING VB 0405   4750 x 41 x 1,30
EVERISING VB 0405-12   4670 x 41 x 1,30
EVERISING VB 0405-15   4670 x 41 x 1,30
EVERISING VB 0405-25   4670 x 41 x 1,30
EVERISING VB 0408   6220 x 41 x 1,30
EVERISING VB 0707   6800 x 54 x 1,60
EVERISING VB 0710   7140 x 54 x 1,60
EVERISING VBS 0407  5550 x 41 x 1,30
EVERISING VBS 0407-30   6000 x 41 x 1,30
EVERISING VBS 0407-45   6000 x 41 x 1,30
EVERISING VBS 0407-60   6000 x 41 x 1,30
EVERISING VBS 0415-35   9610 x 41 x 1,30
EVERISING VBS 0425  9610 x 41 x 1,30
EVERISING VBS 0505-20  4880 x 41 x 1,30
EVERISING VB 0405-25 ( long )   4880 x 54 x 1,60
EVERISING VB-070715  6800 x 54 x 1,60
EVERISING VB-070725  6800 x 54 x 1,60
EVERISING VBS 0407   6200 x 54 x 1,60
EVERISING VBS 0707   6800 x 54 x 1,60
EVERISING VBS-0707   6800 x 54 x 1,60
EVERISING VBS 0707-60   6800 x 54 x 1,60
EVERISING VBS 0710   7140 x 54 x 1,60
EVERISING VBS 0710  6900 x 54 x 1,60
EVERISING VBS 0710-45  7140 x 54 x 1,60
EVERISING VBS 0710-60  7140 x 54 x 1,60
EVERISING VBS 1013  8800 x 67 x 1,60
EVERISING VBS 1013-45  8800 x 67 x 1,60
EVERISING VBS 1013-60  8800 x 67 x 1,60
EVERISING VBS 1316 10000 x 80 x 1,60
EVERISING VBS 1316 10500 x 80 x 1,60
EVERISING VBS 1316-45 10000 x 80 x 1,60
EVERISING VBS 1316-60 10000 x 80 x 1,60
EVERISING VBS 2016 11810 x 80 x 1,60
EVERISING VF 3580-15   7560 x 34 x 1,10
EVERISING VFS 4550  5260 x 34 x 1,10
EVERISING VFS 4550-10  5260 x 34 x 1,10
EVERISING VG 3040   8320 x 34 x 1,10
EVERISING VG 4580  11045 x 41 x 1,30
EVERISING VG 8585  13510 x 41 x 1,30
EVERISING VG 70230 16590 x 41 x 1,30
EVERISING VG 250150  8120 x 27 x 0,90
EVERISING VH 600   5550 x 34 x 1,10
EVERISING VH 5060   5550 x 34 x 1,10
EVERISING VH 6580   6660 x 34 x 1,10
Daito
Rongfu
Waytrain
Cossen
Singular
Actual power
Mega

Bài viết khác